Årsmøte AVLYST!!!

Arrangement

Dato
16. mars kl. 18:15
Passer spesielt for
Voksne
Arrangører
Nesodden Turlag, Barnas Turlag Nesodden
Turområde
Oslofjorden, Oslomarka (se kart)
Turkode
Årsmøte
Dette arrangementet er over!

MØTET ER AVLYST!!! grunnet corona virus

PDF av årsmelding ligger her: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/9a23e605567cffb8652b071ad7c88f599eee174b.pdf

Velkommen til årsmøte 16. mars 2020

Nesodden Turlag ønsker velkommen til årsmøte torsdag 16. mars kl 18.15 på Schrader Gartneri.
Her finner du saksliste til årsmøtet.
Valgkomiteens innstilling blir lagt fram på møtet.

SAKSLISTE:

1: Godkjenning av innkalling og saksliste
2: Valg av møteleder, referent og tellekorps
3: Årsmelding 2019
4: Regnskap
5: Eventuelle forslag til endring av vedtektene
6: Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret
7: Valg av styre og valgkomité

Vi serverer kaffe, te og noe å bite i.

VEL MØTT!

Årsmelding 2019

STYRET

Styret har i perioden bestått av:
Sigurd Parmann, leder, ikke på valg, ønsker ny leder
Kristin Schrader, ikke på valg, 
Anne Selsjord(Barnas turlag), på valg, ønsker ikke gjenvalg
Cato Zahl Pedersen, på valg, tar gjenvalg
Ragnar Storhaug, på valg, tar gjenvalg
Monica Egeli, Ikke på valg
Ane Haalnad, varamedlem, tar ikke gjenvalg

Valgkomite:
Hanna Krange, ikke på valg
Harald Tronvik på valg, tar ikke gjenvalg

Styret har hatt 6 styremøter i 2019

Nesodden Turlag har 1196 (1005) Facebook følgere.

Stiarbeid

Nordre Nesodden

I 2019 Har hovedtyngden av stiarbeidet vært konsentrert om å bygge nye klopper i Bjørnåsrunden og Skoklefallrunden. Ved utgangen av 2019 anser vi oss stort sett ferdige med tilretteleggingstiltak i disse rundene. Det gjenstår imidlertid noe dreneringsarbeid i Skoklefallrunden. I Grimsåsrunden og Tomåsanrunden er vi også ferdige. I 2019 ble det også gjennomført rutinemessig vedlikehold av de 4 rundturene slik Turlaget er forpliktet til i 10 år framover. For hver rundtur er det utpekt en ansvarlig for dette vedlikeholdet.

Fagerstrand

Vinteren 2019 tok Turlaget initiativ til å utvikle rundturer på Fagerstrand etter samme mønster som på Nordre Nesodden. Vinteren 2019 ble det derfor avholdt et orienteringsmøte på Fagerstrand og det var stor interesse for denne ideen. Med utgangspunkt i Myklerudbanen har vi gått opp en løype på 6,7 km. Ut fra denne løypa kan det legges opp til 4 kortere varianter.

Fire grunneiere berøres av rundturen og Turlaget har i løpet av 2019 inngått grunneieravtale med disse. Grunneieravtalen er identisk med avtalen som benyttes av DNT Oslo og Omegn.

I løpet av høsten 2019 ble det gjennomført 1 dugnad. På dugnaden ble det bygget en klopp med rekkverk over en dyp utsprengt grøft. Denne kloppa er helt nødvendig for å kunne bruke den planlagte rundturen.

Høsten 2019 mottok vi en gave på kr 50.000 fra Sparebankstiftelsen øremerket til prosjektet. Utgifter til skilt, klopper gangbaner og opplysningstavler anses derfor som dekket opp.

Hoveddelen av arbeidet med rydding, merking, oppsetting av skilt og andre tilretteleggingstiltak er planlagt gjennomført i løpet av 2020.

Fjellstrand

Via Forum for natur og friluftsliv (FNF) er det tatt et initiativ til å utvikle en rundtur på Fjellstrand. Det er planlagt at Nesodden Turlag skal delta i dette arbeidet sammen med bl.a. en lokal velforening. Sommeren 2019 ble det gått opp en mulig trase for rundturen. Først må imidlertid de nødvendige grunneierforhold avklares. Det praktiske arbeidet vil sannsynligvis ikke starte før i 2021.

Samarbeid med Nesodden kommune

Turlaget har hatt 2 møter med kommunen der vi går gjennom aktuelle prosjekter, behov for assistanse etc. Etter ønske fra kommunen har vi i 2019 gått over til å bruke ikke impregnerte materialer i klopper og gangbaner. I 2019 er derfor alle klopper og gangbaner bygget i furu kjerneved. Kommunen har skaffet mye egenproduserte materialer som er benyttet til dekke i gangbaner og klopper. Turlaget har også kjøpt inn en del materialer for egen regning. Kommunen har bistått med framkjøring av materialer både på vinter- og sommerføre. Samarbeidet med kommunen har vært svært positivt.

I 2019 har 34 personer deltatt på Turlagets dugnader og det er arbeidet ca. 520 dugnadstimer.

Fellesturer

Antall turer i 2019: 12 helgeturer; 5 på våren, 6 på høsten, 26 mosjonsturer

Helgeturene:

Spontantur, fra Myklerud til Skoklefall på ski

3. februar. Turleder: Sigurd Parmann, 9 deltakere

Fra kyst til kyst på Nordre Nesodden

7. april – Turleder: Cato Zahl Pedersen, 40 deltakere

Fra kyst til topp, fra Blylaget til Toåsen

5. mai – Turledere: Kristin Schrader og Marianne Ellingstad, 19 deltakere

Kyststien vest fra Fjellstrand til Fagerstrand

12. mai – Turledere: Hanna Krange og Sigurd Parmann (?), 32 deltakere

Kyststilangtur

25. mai – Turleder: Sigurd Parmann, 12 deltakere

Grønne lunger i Oslo

16. juni – Turleder: Arild Drolsum, 12 deltakere

Fjellstrand Syd

25. august – Turleder: Ane Haaland, 3 deltakere + turleder

Rundturene

8. september – Turledere: Arild Drolsum og Hanna Krange, 8 deltakere

På sporet av Flaskebekkmysteriet

29. september – Turledere: Bente Fønnebø og Stein Turtumøygard (Historielaget), 80 deltakere

Fra Dal til Torvet (Alværn)

29. september – Turleder: Cato Zahl Pedersen, 7 deltakere

Gamleskogen m/ Ornitologisk museum

13. oktober – Turledere: Bente Fønnebø og Bård Bredesen (Ornitologisk forening), 32 deltakere

Kirkestien fra Gjøfjell til Nesodden kirke

20. oktober – Turledere: Kristin Friis og Liselotte Krøger, 4 deltakere

Mosjonsturene:

Ca. en time i raskt tempo. 14 turer på våren, på torsdager.

13 turer, på tirsdager

Fra 3-9 deltagere.

Turledere i 2019:

15 registrerte turledere, 13 av disse har vært aktive i 2019

 

Hva gjorde Barnas turlag i 2019?

  • Vi er fem turledere som
    • arrangerte  turer med til sammen ca. 370 deltakere
    • la ned ca 300 dugnadstimer
  • Vi har samarbeidet med Nesodden turlag,  Miljøagentene

 

Arrangementer:

Kom-deg-ut-dagen, Aking og skileik ved Berger stadion ca 100deltakere

Strandrydding i Kirkevika:

Strandryddedag Kirkevika: 30 deltakere

Trelttur på Breivoll: 20deltakere

Høsttur til sprogruvene: 60deltakere      

Strandrydding i november: 11deltakere 

 

Vi møtes en gang i blant for å planlegge turer, og når noen har en ide, gjør vi det vi kan for å gjennomføre det. Vi forsøker å være minst 2 turledere per tur.

Adopter en strand

I regi av ”Hold Norge Ren”  kan klubber, foreninger og privat personer adoptere en strand, noe som innebærer at en rydder stranden minst tre ganger i året. Nesodden turlag med Barnas Turlag har tatt på seg ansvaret for å rydde stranda i Kirkevika.

Vi planlegger en ryddedugnad før fuglene kommer i april, en i forbindelse med den nasjonale Strandryddedagen i starten av mai, og en dugnad på høsten etter fuglene har dratt.

 

Styret i Turlaget ønsker å takke alle frivillige, medlemmer, bidragsytere og andre som på en eller annen måte har bidratt til turlagets virksomhet i året som har gått.

 

 

Nesodden 25. februar 2020

For styret i Nesodden Turlag,

 

Sigurd Parmann,

Leder

 

 

Regnskap Nesodden turlag

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATREGNSKAP

2019

 

2018

 

 

 

 

Inntekter

 

 

 

Salgsinntekter

 

 

 

Arrangement /Aktiviteter

 2 400

 

1 329

Offentlige tilskudd/ annet

 5 000

 

15 000

Driftstilskudd DNT

 66 070

 

58 055

Sponsorinntekt

 

 

 

 

 

 

 

Sum inntekter

 73 470

 

74 384

 

 

 

 

Kostnader

 

 

 

Arrangement

 18 011

 

285

Lønn

 

 

 

Andre driftskostnader

 58 876

 

117 110

 

 

 

 

Sum kostnader

 76 887

 

117 395

 

 

 

 

Finansinntekt/ Kostand

 

 

 

Renteinntekt

 122

 

129

Rentekostnad

 

 

595

 

 

 

 

Årsresultat

-3295

 

-43 477

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANSE

 2 019

 

2018

 

 

 

 

Eiendeler

 

 

 

Bank DNB

 45 208

 

41 759

Bank Nordea

 

 

 

Fordringer DNT*

 

 

 

Sum Eiendeler

 

 

41 759

 

 

 

 

Egenkapital og Gjeld

 

 

 

Egenkapital

 31 953

 

35 248

Gjeld

 13 255

**

6 511

 

 

 

 

Sum egenkapital og gjeld

 45 208

 

41 759

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fordringer DNT

 

 

 

** Gjeld: fak til Ultimate Nordic

 

 

til DNT oslo 6511/-

 

 

 

         

 

Årsmøte i Nesodden Turlag 16. mars 2020 – valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen bestående av Harald Tronvik, leder og Hanna Krange, har hatt to møter og i tillegg kontakt pr. mail, SMS og telefon. Valgkomiteen har videre hatt samtaler både med styreleder og leder i Oslo og Omegn Turistforening (OOT), som Nesodden Turlag tilhører.

På forrige årsmøte ble Sigurd Parmann, som leder, og Kristin Schrader, som styremedlem, gjenvalgt for 2 år. Styremedlemmene Ragnar Storhaug, Cato Zahl Pedersen og Anne Selsjord (som representerer Barnas Turlag) var ikke på valg, og er derfor på valg i år. Styremedlem Bente Fønnebø tok ikke gjenvalg. Fjorårets årsmøte valgte i tillegg Monika Egeli og Anne Haaland som vara, noe som er nytt og ikke pålagt i h.t. til lagets vedtekter. Det fremgår ikke for hvor lenge disse ble valgt. Ifølge styreleder har disse i realiteten delt en styreplass.

Styrets leder, Sigurd Parmann, har gitt uttrykk for ønske om å gi seg som leder etter årsmøtet, men fortsette som styremedlem det siste året han er valgt for. Ragnar Storhaug ønsker gjenvalg. Cato Zahl Pedersen stiller seg til disposisjon, om det er ønskelig. Anne Selsjord tar ikke gjenvalg. Når det gjelder varamedlemmene, så ønsker Anne Haaland å gå av, mens Monika Egeli ønsker å fortsette.

Valgkomiteens oppgave har derfor vært å finne ny leder, ta stilling til de tre styreplassene som er på valg samt avklare varasituasjonen.

Når det gjelder leder, så ble det klart at ingen av de nåværende styremedlemmer ønsker å overta vervet. Daglig leder i OOT rådet oss til å innhente forslag fra medlemmene i laget. Valgkomiteen sendte derfor 25. februar en mail til et utvalg av medlemmene og ba om forslag. Det kom ikke noen forslag. Valgkomiteen hadde parallelt kontakt med enkelte aktuelle personer. Det ga som resultat at valgkomiteen innstiller på Marianne Kolstad, som ny styreleder. I h.t. vedtektene velges hun for 2 år. Marianne Kolstad bor på Svestad, er 59 år og ingeniør av profesjon. Hun har vært medlem i DNT i en årrekke og i Nesodden Turlag siden starten, deltatt aktivt i dugnads- og vandregrupper og gjennomført turlederkurs.

Valgkomiteen innstiller videre på gjenvalg av Ragnar Storhaug og Cato Zahl Pedersen. Med disse ivaretas kontinuitet og kompetanse. Når det gjelder den ledige styreplassen etter Anne Selsjord, som representerte Barnas Turlag, så har det ikke lyktes å finne en erstatter fra Barnas Turlag. Anne Selsjord har imidlertid sagt seg villig til å være kontaktperson for Barnas Turlag frem til neste årsmøte. Denne ordningen er avklart med daglig leder I OOT, da det ikke er noe formelt krav i vedtektene om at ett av styremedlemmene skal representere Barnas Turlag. Valgkomiteen innstiller derfor på en slik ordning frem til neste årsmøte.

Valgkomiteen tar utgangspunkt i at Monika Egeli og Anne Haaland formelt ble valgt som vara. Det er ikke i tråd med vedtektene, og daglig leder i OOT anbefaler at man går bort fra dette. Som nevnt, anviser vedtektene at alle valg skjer for 2 år. Valgkomiteen innstiller derfor på at Monika Egeli forsetter som vara frem til neste årsmøte. Monika Egeli er innforstått med dette. Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

 

Nesodden 9. mars 2020        Harald Tronvik(s)                              Hanna Krange(s)

 

Årsmøte AVLYST!!!

MØTET ER AVLYST!!! grunnet corona virus PDF av årsmelding ligger her: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/9a23e605567cffb8652b071ad7c88f599eee174b.pdf Velkommen til årsmøte 16. mars 2020 Nesodden Turlag ønsker velkommen til årsmøte torsdag 16. mars kl 18.15 på Schrader ...